Dorska Dorota, Protokół odbioru końcowego robót budowlanych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 czerwca 2017 r.
Autor:

Protokół odbioru końcowego robót budowlanych

Odbiór końcowy robót budowlanych jest elementem przełomowym w stosunkach pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane. Przede wszystkim potwierdza wykonanie zobowiązania i otwiera wykonawcy prawo do żądania wynagrodzenia, bądź wskazuje na jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie w całości lub w części wobec istnienia wad. Z odbioru końcowego robót strony sporządzają protokół, w którym potwierdzają ww. kwestie, w szczególności prawidłowość bądź nieprawidłowość wykonanych robót, określają ewentualne usterki lub wady wykryte w toku odbioru oraz termin ich usunięcia. Ponadto protokół odbioru robót wyznacza początek biegu terminów określonych przepisami prawa. Autorka omawia skutki prawne wynikające z odbioru końcowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX