Gumularz Mirosław, Projektowanie prywatności (privacy by design) w ramach elektronicznych kanałów zgłaszania naruszeń przez sygnalistów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Projektowanie prywatności (privacy by design) w ramach elektronicznych kanałów zgłaszania naruszeń przez sygnalistów

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17) wprowadza szeroką ochronę sygnalistów. Co ważne, dyrektywa o sygnalistach nie wyklucza stosowania RODO. Wręcz przeciwnie, zgodnie z art. 17 akapit 1 dyrektywy, przetwarzanie danych osobowych dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.)- dalej RODO i dyrektywą(UE) 2016/680. Jednocześnie dyrektywa o ochronie sygnalistów – uszczegóławiając RODO – wskazuje, że dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX