Wlaźlak Katarzyna, Programy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi - konsultacje i treść programu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2011
Status: Aktualny
Autor:

Programy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi - konsultacje i treść programu

Zagadnienie planowania współdziałania jest istotne nie tylko z teoretycznego punktu widzenia, ale i dla postępującej w tym zakresie praktyki. Planowanie, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ma służyć współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, w ramach wykonywanej działalności w sferze zadań publicznych. Współpraca ta podejmowana jest również przez jednostki samorządu terytorialnego. Niniejszy komentarz odnosi się do prawnych możliwości kształtowania przez gminy, powiaty i województwa samorządowe programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Komentarz omawia treść programów współpracy i obowiązek przeprowadzenia konsultacji jako element procedury uchwałodawczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX