Profilaktyka 40 plus – warunki udziału świadczeniodawcy i zasady finansowania - OpenLEX

Karkowska Dorota, Profilaktyka 40 plus – warunki udziału świadczeniodawcy i zasady finansowania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

Profilaktyka 40 plus – warunki udziału świadczeniodawcy i zasady finansowania

Wstęp

Dnia 18.06.2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14.06.2021 r. w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” – dalej r.p.p. Program pilotażowy stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 48e ust. 5 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dalej u.ś.o.z., zgodnie z którym Minister Zdrowia ustala w drodze rozporządzenia program pilotażowy, mając na uwadze poprawę efektywności systemu ochrony zdrowia oraz poprawę jakości i bezpieczeństwa udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Rozporządzenie Ministra Zdrowia wdrażane jest przepisami zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 109/2021/BPZ z 18.06.2021 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” .

Zgodnie z ustawowym podziałem kompetencji Minister Zdrowia opracował i ustalił program pilotażowy, a obecnie nadzoruje i kontroluje jego wykonanie. Natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia jest zobowiązany do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX