Kawecka Anna, Procedura zwrotu świadczeń, opłat i wydatków w świetle regulacji ustawy o pomocy społecznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Procedura zwrotu świadczeń, opłat i wydatków w świetle regulacji ustawy o pomocy społecznej

W niniejszej publikacji poruszona została problematyka dotycząca wydania decyzji administracyjnej będącej tytułem egzekucyjnym i podstawą do ewentualnego podejmowania działań na płaszczyźnie postępowania egzekucyjnego.

1.Wstęp

Przepis art. 104 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – dalej u.p.s. – stanowi, że należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W judykaturze podkreśla się, że orzeczenie o nienależnie pobranych świadczeniach jest jednocześnie tytułem egzekucyjnym do ich przymusowej realizacji, co wynika z art. 104 ust. 1 u.p.s. (tak wyrok NSA z 28.04.2020 r., I OSK 7/20, LEX nr 2978240).

Jak wyżej wskazano, ustawodawca dla dochodzenia należności na gruncie ustawy o pomocy społecznej przewidział tryb egzekucji administracyjnej. Zanim jednak organ właściwy, jako wierzyciel, zmuszony będzie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX