Bochenek Michał, Procedura przyznawania 500+ od 1 lipca 2019 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Procedura przyznawania 500+ od 1 lipca 2019 r.

Wstęp

Na wstępie rozważań tytułowego zagadnienia trzeba określić relację przepisów ustawy z 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dalej „ustawa”, do przepisów klasycznej procedury administracyjnej – ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, dalej k.p.a., którą organ administracji publicznej ma obowiązek stosować w postępowaniach administracyjnych, kończących załatwienie sprawy administracyjnej strony (obywatela). Zgodnie z art. 1 pkt 1k.p.a. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco. Ponadto k.p.a. reguluje postępowanie przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1. W tym kontekście nie można mieć wątpliwości, że nawet rezygnacja ustawodawcy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX