Procedura dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów w szpitalu - OpenLEX

Łokaj Maciej, Procedura dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów w szpitalu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Procedura dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów w szpitalu

1.Wstęp

Wprowadzony dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii – dalej dyrektywa 2019/1937 – obowiązek wdrożenia procedur w zakresie zgłaszania naruszeń przez tzw. sygnalistów objął również szpitale. Konieczność niezwłocznego przygotowania stosownych procedur uzależniona jest od liczby pracowników szpitala. Wszystkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz placówki prywatne posiadające 250 lub więcej osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oraz na innych podstawach, w szczególności umów cywilnoprawnych, zobowiązane były do wdrożenia odpowiednich procedur na dzień 17.12.2021 r. Pozostałe szpitale, dysponujące liczbą personelu w przedziale 50–249 osób, mają jeszcze czas na ich przygotowanie do 17.12.2023 r.

Zakres przedmiotowy zagadnień, które mogą podlegać zgłoszeniu, jest co do zasady tożsamy pomiędzy dyrektywą unijną a polskim projektem z 6.04.2022 r. ustawy o ochronie osób...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX