Nowak Maciej Jacek, Prawo wglądu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Prawo wglądu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotem analizy są zasady wglądu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W tym kontekście zweryfikowana również została problematyka wypisów i wyrysów z planów miejscowych. Regulacje ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym porównano do regulacji kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej, dotyczących zbliżonej problematyki. Osobną uwagę w analizie poświęcono zagadnieniu możliwości dokonywania przez organy gmin wykładni treści uchwalonych planów miejscowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX