Milczarek Marcin, Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

W postępowaniu sądowoadministracyjnym dominuje zasada odpłatności. W świetle art. 199 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Instytucja prawa pomocy jest wyjątkiem od tej zasady. W przypadku gdy strona nie ma środków finansowych na uiszczenie kosztów sądowych, np. wpisu od wniesionej skargi, czy też nie stać ją na opłacenie profesjonalnej pomocy prawnej, może wnioskować o przyznanie jej pomocy. Komentarz omawia szczegółowe zasady korzystania z prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX