Warmińska-Friberg Ewa, Urban Krzysztof, Prawo hospitalizowanego pacjenta do nieodpłatnego zaopatrzenia w leki

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autorzy:

Prawo hospitalizowanego pacjenta do nieodpłatnego zaopatrzenia w leki

1.Wstęp

Sposób funkcjonowania podmiotu leczniczego finansowanego ze środków publicznych jest wyznaczany przez wiele czynników, które determinują utrwalanie różnego rodzaju praktyk. Pierwotnym źródłem tych praktyk są obowiązujące przepisy prawa określające prawa i obowiązki świadczeniodawców. Są one zawarte w różnych ustawach składających się na szeroko rozumiane prawo medyczne. Z uwagi na trudność w interpretacji poszczególnych praw i obowiązków z nich wynikających bardzo istotnym źródłem wykładni są orzeczenia sądowe. Przykładem jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28.09.2018 r., II OSK 1342/18, LEX nr 2572826. Dotyczy on trzech rodzajów praktyk związanych ze sposobem udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom, z zasadami zabezpieczania hospitalizowanych pacjentów w konieczne dla nich leki niezwiązane z przyczyną hospitalizacji oraz z pobieraniem opłat za używanie wyposażenia podmiotu leczniczego w trakcie przebywania w szpitalu, takiego jak telewizor, szafy i czajnik.

Doniosłość...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX