Prawo dostępu do danych i ochrona źródła informacji w stosunkach pracy - OpenLEX

Gumularz Mirosław, Prawo dostępu do danych i ochrona źródła informacji w stosunkach pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Prawo dostępu do danych i ochrona źródła informacji w stosunkach pracy

1.Wstęp

Jak wskazuje samo rozporządzenieParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, dla budowy systemu ochrony danych osobowych ważna jest budowa zaufania, które pozwoli na rozwój gospodarki. Osoby fizyczne powinny mieć kontrolę nad własnymi danymi osobowymi (motyw 7). Jednocześnie RODO wymaga, aby wyeliminować lub co najmniej zredukować ryzyko, że osoby, których dane dotyczą, zostaną pozbawione możliwości sprawowania kontroli nad swoimi danymi osobowymi. Prawo dostępu do danych jest kluczowym mechanizmem sprawowania tej kontroli. Osoby, których dane dotyczą, mogą powiedzieć w ten sposób „sprawdzam”. Praktyka stosowania RODO wskazuje, że prawo do uzyskania dostępu do danych, w tym ich kopii, jest – obok żądania usunięcia danych – najczęściej wykorzystywanym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX