Kawecka Anna, Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Świadczenie pielęgnacyjne jest jednym ze świadczeń rodzinnych wymienionych w katalogu świadczeń w art. 2 ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych – dalej u.ś.r. – jako świadczenia o charakterze opiekuńczym. W założeniu świadczenie pielęgnacyjne dedykowane miało być rodzicom, którzy rezygnują z zatrudnienia lub go nie podejmują celem sprawowania opieki nad swoimi niepełnosprawnymi dziećmi. Niemniej jednak w praktyce świadczenie to przysługuje również osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, w sytuacji sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, np. dziecko nad rodzicem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX