Chomiczewski Witold, Prawnie uzasadniony interes jako przesłanka legalizująca przetwarzanie danych – pojęcie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Prawnie uzasadniony interes jako przesłanka legalizująca przetwarzanie danych – pojęcie

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia ogólnego przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Od razu trzeba podkreślić, że ta przesłanka legalizująca nie znajduje zastosowania do przetwarzania wykonywanego przez organu publiczne w ramach ich zadań.

Skorzystanie z omawianej przesłanki wymaga pogłębionej analizy danego stanu faktycznego. W pierwszej kolejności należy ocenić czy po stronie administratora lub strony trzeciej występuje prawnie uzasadniony interes. Może to być interes faktyczny, gospodarczy lub prawny, ale taki, który jest zgodny z prawem. Prawodawca unijny jako przykłady tego typu interesów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX