Adamiak Barbara, Borkowski Janusz, Prawa i obowiązki sędziego, [w:] Adamiak Barbara, Borkowski Janusz, Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych, LEX 2012

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Autorzy:

Prawa i obowiązki sędziego, [w:] Adamiak Barbara, Borkowski Janusz, Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych, LEX 2012

Prawa i obowiązki sędziego

Prawna regulacja sędziowskich praw i obowiązków nie odbiega w swym kształcie legislacyjnym od unormowania statusu sędziego. Pełny obraz stanu prawnego można odtworzyć tylko na podstawie przepisów zaczerpniętych z kilku aktów prawnych zajmujących różne miejsce w hierarchii źródeł prawa. Konstytucja poza fundamentalnymi prawami i obowiązkami sędziego, o których była mowa wcześniej przy charakteryzowaniu statusu i niezawisłości sędziowskiej, odsyła do unormowań ustawowych w odniesieniu do elementów gwarancyjnych. W ustawach mamy do czynienia albo z przepisami wprowadzającymi pełne unormowania praw i obowiązków, albo z odesłaniami do obszerniejszych regulacji, ponadto w pewnych kwestiach także z unormowaniami zawartymi w przepisach wykonawczych. Legislacyjna polityka rozdrabniania i zwielokrotniania tych samych treści normatywnych w wielu aktach normatywnych różnej rangi ujawnia swoje skutki również w regulacji prawnej praw i obowiązków sędziego. Ściślej rzecz ujmując, trzeba mówić o...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access