Praktyczne problemy w związku z realizacją prawa do bycia zapomnianym i możliwe rozwiązania/wskazówki - OpenLEX

Czaplińska Magdalena, Praktyczne problemy w związku z realizacją prawa do bycia zapomnianym i możliwe rozwiązania/wskazówki

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Praktyczne problemy w związku z realizacją prawa do bycia zapomnianym i możliwe rozwiązania/wskazówki

Prawo podmiotu danych, obowiązek administratora

W katalogu uprawnień osób, których dane dotyczą, prawo usankcjonowane jako prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) należy do uprawnień zaprojektowanych jako te, które umożliwiają ingerencję osoby, której dane dotyczą, w treść tych danych. Zgodnie z art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO. Artykuł 17 ust. 2 RODO stanowi, że jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy art. 17 ust. 1RODO ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX