Bursztynowicz Michał, Praktyczne aspekty kontroli dokonywanych przez organy po usunięciu drzew

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Praktyczne aspekty kontroli dokonywanych przez organy po usunięciu drzew

Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub przyjęcie zgłoszenia dotyczącego usunięcia drzew nie kończy obowiązków nałożonych przez przepisy ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody – dalej u.o.p., na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W przypadku zgłoszeń organ ten musi bowiem badać, czy w terminie 5 lat od jego dokonania wystąpiono o wydanie pozwolenia na budowę, które ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej. Uzależnienie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa od jego przesadzenia albo wykonania nasadzeń zastępczych sprawia z kolei, że właściwy organ przez okres 3 lat od dnia upływu określonego terminu na przesadzenia lub posadzenia musi badać, czy drzewa zachowały żywotność. Wreszcie w przypadku kar pieniężnych organ po upływie 5 lat od nałożenia kary musi zbadać, czy drzewa zachowały żywotność, a jeśli nie, to z jakich przyczyn, co ma znaczenie dla ewentualnego umorzenia kary.

W komentarzu omówiono praktyczne aspekty działań, w tym kontroli i oględzin dokonywanych przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta, sposób gromadzenia materiału dowodowego w powyższych sprawach, a także kwestie dotyczące wydawanych rozstrzygnięć.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX