Zawadzka-Filipczyk Paulina, Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki pracodawców

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki pracodawców

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych - dalej PPK weszła w życie 1.01.2019 r. Od 1.07.2019 r. największe firmy, zatrudniające co najmniej 250 osób, zostały objęte obowiązkiem utworzenia PPK. Następnie co pół roku obowiązkiem tym są obejmowane także mniejsze podmioty. Docelowo wszystkie przedsiębiorstwa muszą założyć i prowadzić PPK, chyba że obejmie je ustawowe zwolnienie z tego wymogu. W związku z objęciem podmiotów zatrudniających wymogiem założenia i prowadzenia PPK nałożone zostaną na nie nowe, nieznane wcześniej obowiązki, w szczególności w zakresie zawierania umów: o zarządzanie PPK i o prowadzenie PPK, obliczania i dokonywania należnych wpłat do PPK, jak również obowiązki informacyjne i obowiązki związane z samą obsługą administracyjną programu. Niniejszy komentarz służy pomocą w przygotowaniu się do zadań, jakie czekają pracodawców.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX