Ćwiek Piotr, Pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające gospodarowanie odpadami

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające gospodarowanie odpadami

Tryb wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie – dalej pozwolenie, jest taki sam jak w przypadku samego pozwolenia na wytwarzanie odpadów. A zatem w zakresie wniosku zastosowanie znajdą przepisy wskazane w art. 184 ustawy z 27.04. 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś., jednakże w odniesieniu do gospodarowania odpadami wnioskodawca będzie musiał spełnić wymogi ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. Dotyczy to m.in. wykazania się odpowiednim tytułem prawnym w przypadku rodzaju odpadów wskazanych w art. 42 ust. 4a u.o., decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest wymagana (art. 42 ust. 3c u.o.), przedłożenia zaświadczeń i oświadczeń o niekaralności za wykroczenia określone w art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 u.o. oraz że w przypadku osób wskazanych w art. 42 ust. 3a pkt 4 u.o. w ciągu ostatnich 10 lat nie wydano decyzji cofającej posiadane zezwolenie na gospodarowanie odpadami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX