Gawroński Tomasz, Pozwolenia konserwatorskie a pozwolenia na budowę

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Pozwolenia konserwatorskie a pozwolenia na budowę

Komentarz przedstawia analizę relacji pozwolenia na budowę oraz pozwolenia konserwatorskiego w sprawach, w których zamierzenie inwestycyjne dotyczy nieruchomości stanowiącej zabytek. Dokonano analizy zależności obydwu aktów administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem czasowego charakteru pozwolenia konserwatorskiego, jak również skutków zaskarżenia tego pozwolenia do Sądu Administracyjnego, w sytuacji gdy pozwolenie konserwatorskie zostało wydane na szczeblu właściwego Ministra. Zbadano również konsekwencje wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru zabytku na możliwość prowadzenia robót budowlanych realizowanych już na podstawie uprzednio wydanego pozwolenia na budowę. W komentarzu przeanalizowano także skutki włączenia zabytku nieruchomego do gminnej ewidencji zabytków z punktu widzenia wymogów Prawa budowlanego. Komentarz można polecić w szczególności inwestorom realizującym inwestycje w otoczeniu zabytku, jak również pracownikom organów administracji architektoniczno – budowlanej oraz pracownikom urzędów ochrony zabytków.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX