Koralewski Michał, Pozorność czysta w czynnościach notarialnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autor:

Pozorność czysta w czynnościach notarialnych

Jedną z kwalifikowanych wad oświadczeń woli jest złożenie ich dla pozoru. Ustawodawca wyróżnił przy tym dwa rodzaje pozorności, którymi są tzw. pozorność zwykła (czysta) oraz tzw. pozorność kwalifikowana. Co prawda czynność prawna pozorna jest nieważna, niezależnie od rodzaju pozorności, niemniej każdy z typów przedmiotowej wady może wywoływać odmienne, dalsze skutki prawne. Nadto sama pozorność mylona jest często z prowadzącym do nieważności czynności prawnej obejściem prawa. Co więcej, za pozorne mogą zostać uznane także czynności dokonane w formie szczególnej, w tym aktu notarialnego. Niniejszy komentarz skupia się na omówieniu przesłanek odróżniających pozorność czystą od innych przyczyn skutkujących nieważnością danej czynności prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem oświadczeń woli złożonych w formie aktu notarialnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX