Powołanie - OpenLEX

Skoczyński Jacek, Powołanie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Powołanie

Powołanie to podstawa nawiązania stosunku pracy, która ma zastosowanie, zgodnie z art. 68 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przy zatrudnianiu pracowników na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych, które zostały wskazane w przepisach odrębnych. Stosunek pracy nawiązuje się na czas nie określony, a jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony, stosunek pracy nawiązuje się na okres objęty powołaniem.

Komentarz wymienia grupy osób, z którymi na mocy odpowiednich ustaw nawiązuje się stosunek pracy na podstawie powołania. Rozróżnia pojęcie „powołania” jako nawiązania stosunku pracy od powierzenia określonego stanowiska (funkcji). Omawia także wymogi formalne dotyczące powołania i tryb odwołania pracownika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX