Kowalczyk Rafał, Potrącenie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Potrącenie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym

1.Potrącenie w prawie cywilnym

1.1.Funkcja potrącenia

Przepisy ustawy z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe – dalej pr. up. – i ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne – dalej pr. rest. – nie zawierają odrębnych regulacji materialnoprawnych dotyczących potrącenia. Stąd omawiając istotę potrącenia, należy się odwołać w pierwszej kolejności do ogólnych przepisów ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny – dalej k.c. – zwłaszcza art. 498–505.

Potrącenie pełni funkcję zapłaty, jest bowiem efektywnym sposobem zaspokojenia wierzytelności . Potrącający doprowadza do umorzenia dwóch wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej w drodze swojego oświadczenia woli.

W stosunku do wierzytelności, w której potrącający jest wierzycielem, doprowadza on do jej przymusowego zaspokojenia. Tym samym z pominięciem działania organów państwowych, które mogą w drodze przymusu doprowadzić do wykonania zobowiązania, wierzyciel realizuje swoje prawo podmiotowe (funkcja egzekucyjna) .

Samo spełnienie przesłanek potrącenia nie doprowadza samo w sobie do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX