Paszkowski Artur, Postępowanie w zakresie zawierania umów z NFZ – skutki wyroku NSA z dnia 12 lipca 2012 r. (sygn. akt II GSK 121/12)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 20 listopada 2013 r.
Autor:

Postępowanie w zakresie zawierania umów z NFZ – skutki wyroku NSA z dnia 12 lipca 2012 r. (sygn. akt II GSK 121/12)

W dniu 11 lipca 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Prezesa NFZ od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2011 r., VI SA/Wa 802/11, w sprawie ze skargi oferenta na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oddalającą odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Przedmiotowy komentarz, nie aspirując w żadnym razie do miana glosy, omawia zasadnicze tezy uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, konfrontując je z dotychczasowym orzecznictwem administracyjnym, poglądami doktryny oraz ustaloną praktyką postępowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX