Młynarski Tomasz, Postępowanie w sprawie świadczenia kompensacyjnego – wpływ na placówki medyczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Postępowanie w sprawie świadczenia kompensacyjnego – wpływ na placówki medyczne

Dnia 6.09.2023 r., na mocy przepisów ustawy z 16.06.2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw – dalej n.u.p.p. – utworzony został Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Normy regulujące zasady, wysokość oraz tryb przyznawania świadczenia ze środków gromadzonych przez ten Fundusz zostały zawarte w rozdziale 13b ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dalej u.p.p.

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych to państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest Rzecznik Praw Pacjenta. Z gromadzonych w ramach Funduszu środków pieniężnych, pochodzących głównie z odpisu ze składki zdrowotnej, wypłacane są świadczenia kompensacyjne z tytułu zdarzenia medycznego. Pojęcie to oznacza zaistniałe w trakcie udzielania lub w efekcie udzielenia bądź zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego: uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta, zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym albo śmierć...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX