Skibińska Magdalena, Postępowanie pojednawcze po reformie KPC

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Postępowanie pojednawcze po reformie KPC

Celem niniejszego komentarza jest zaprezentowanie zmian dotyczących postępowania pojednawczego wprowadzonych ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw oraz ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. W odniesieniu do tej instytucji pierwszą z wymienionych ustaw nowelizujących rozszerzono właściwość sądu do złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, rozbudowano wymogi wniosku a także dodano rygor, pod jakim przewodniczący wzywa do jego uzupełnienia. Ponadto przesądzono, że ugoda sądowa jest załącznikiem do protokołu posiedzenia pojednawczego oraz dopuszczono możliwość rozliczenia kosztów wywołanych próbą ugodową nie tylko przez przyszłego powoda, ale także przez pozwanego, który wniósł odpowiedź na pozew, sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty. Ponadto, na nowo uregulowano nią wysokość opłat pobieranych od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Drugą ze wskazanych ustaw nowelizujących dokonano natomiast ponownie zmian w zakresie uregulowania zasad związanych z opłacaniem wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, tym razem różnicując ją w zależności od tego, czy wniosek taki został złożony w sprawach o prawa majątkowe czy też niemajątkowe. Ustawą tą przewidziano także konieczność zwrotu stronie części opłaty od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w razie zawarcia ugody przez strony w toku postępowania pojednawczego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX