Laskowska-Hulisz Agnieszka, Postępowanie nieprocesowe w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Postępowanie nieprocesowe w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

Ustawodawca, na mocy ustawy z 30.04.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, z mocą obowiązującą od 30.11.2020 r., poszerzył katalog postępowań nieprocesowych o postępowanie nieprocesowe w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (art. 5602–56012 k.p.c.). Przepisy te zostały dodane w części pierwszej księdze drugiej jako dział Ia w tytule drugim: Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw i zamieszczone pomiędzy sprawami z zakresu prawa osobowego a sprawami z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli. Nowa regulacja zawierała rozwiązania szczególne, które różnią to postępowanie od innych postępowań nieprocesowych, kładąc duży nacisk zwłaszcza na szybkość rozpoznania spraw do niego skierowanych. Przepisy te od dnia wejścia ich w życie były już zmieniane, ostatnia zmiana została wprowadzona ustawą z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z mocą obowiązującą od dnia 15 sierpnia 2023 r. Zmiana ta polegała m.in. na zmianie tytułu II w dziale Ia na następujący: Sprawy z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. W komentarzu przedstawiono podstawowe, a zarazem istotne kwestie związane ze stosowaniem art. 5602–56012 k.p.c., w tym uwzględniające ostatnią nowelizację tych przepisów, która weszła w życie w dniu 15 sierpnia 2023 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX