Chojnacka-Kucharska Beata, Postępowanie dyscyplinarne sędziego - strony, ich uprawnienia i obowiązki

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Nieaktualny
Autor:

Postępowanie dyscyplinarne sędziego - strony, ich uprawnienia i obowiązki

Szczególnie ważna i doniosła rola, jaką odgrywają w polskim systemie prawnym sędziowie, uzasadnia poddanie tej grupy zawodowej szczególnemu postępowaniu dyscyplinarnemu. Sprawują je w pierwszej instancji sądy dyscyplinarne przy sądach apelacyjnych, w skład których wchodzą sędziowie sądów powszechnych każdego szczebla, a także Sąd Najwyższy w sprawach przewinień dyscyplinarnych wyczerpujących znamiona umyślnych przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego lub umyślnych przestępstw skarbowych lub w sprawach, w których Sąd Najwyższy zwrócił się z wnioskiem o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej wraz z wytknięciem uchybienia, w sprawach dotyczących deliktu dyscyplinarnego polegającego na działaniach kwestionujących istnienie stosunku służbowego sędziego, skuteczność powołania sędziego lub umocowanie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sąd Najwyższy jako sąd drugiej instancji, a do odpowiedzialności dyscyplinarnej może zostać pociągnięty każdy sędzia, asesor sądowy sprawujący urząd, jak też sędzia w stanie spoczynku. W niniejszym komentarzu praktycznym zostaną omówione strony postępowania dyscyplinarnego oraz przysługujące im uprawnienia i obowiązki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX