Postępowanie dowodowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym - przebieg i zasady postępowania - OpenLEX

Lewandowski Tomasz, Postępowanie dowodowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym - przebieg i zasady postępowania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Aktualny
Autor:

Postępowanie dowodowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym - przebieg i zasady postępowania

Komentarz stanowi analizę niezwykle obszernego zagadnienia postępowania dowodowego zawartego w kodeksie postępowania administracyjnego. W opracowaniu na podstawie stanowiska literatury przedmiotu i orzecznictwa sądów administracyjnych starano się w możliwie syntetyczny sposób wskazać dyrektywy, jakimi powinny kierować się organy jednostek samorządu terytorialnego chcące zgodnie z prawem wykonywać czynności dowodowe. Opracowanie zawiera również omówienie najczęściej popełnianych błędów oraz wskazówki, jak ich w przyszłości uniknąć.

1.Postępowanie dowodowe

1.1. Zgodnie z art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) – dalej k.p.a. – organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy.

1.2. Przez materiał dowodowy należy rozumieć ogół dowodów, których zebranie jest konieczne dla dokładnego wyjaśnienia sprawy. Zebrany materiał dowodowy ma umożliwić dowodzenie, a więc pozwala na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX