Postępowanie dowodowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym - zagadnienia ogólne - OpenLEX

Lewandowski Tomasz, Postępowanie dowodowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym - zagadnienia ogólne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Aktualny
Autor:

Postępowanie dowodowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym - zagadnienia ogólne

Komentarz stanowi analizę niezwykle obszernego zagadnienia postępowania dowodowego zawartego w kodeksie postępowania administracyjnego. W opracowaniu na podstawie stanowiska literatury przedmiotu i orzecznictwa sądów administracyjnych starano się w możliwie syntetyczny sposób wskazać dyrektywy, jakimi powinny kierować się organy jednostek samorządu terytorialnego chcące zgodnie z prawem wykonywać czynności dowodowe. Opracowanie zawiera również omówienie najczęściej popełnianych błędów oraz wskazówki, jak ich w przyszłości uniknąć.

1. Wprowadzenie

1.1. Zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej obowiązkiem organu administracji publicznej prowadzącego postępowanie administracyjne jest wszechstronne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy. Zgodnie z treścią art. 75 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) – dalej k.p.a. – w toku postępowania wyjaśniającego organ ma obowiązek podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX