Postępowania unijne w nowym PZP - OpenLEX

Andała-Sępkowska Justyna, Postępowania unijne w nowym PZP

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Postępowania unijne w nowym PZP

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, prowadzone na podstawie ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych - dalej p.z.p.

Wstęp

Zgodnie z art. 3 p.z.p., przez progi unijne należy rozumieć kwoty wartości zamówień lub konkursów określone w:

1)

art. 4 i art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE,

2)

art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE,

3)

art. 8dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX