Tarno Jan Paweł, Posiedzenia sądowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Posiedzenia sądowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Komentarz stanowi omówienie przepisów rozdziału 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, regulujących instytucję posiedzenia sądowego. Autor charakteryzuje w nim zagadnienia dotyczące: wyznaczania posiedzeń sądowych, przebiegu posiedzenia, wskazuje na zasady odroczenia posiedzenia, sporządzania protokołu z posiedzenia, połączenia spraw, a także zasady wymierzania grzywny i zamknięcia rozprawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX