Posiedzenia sądowe - OpenLEX

Ulanowska Mirosława, Posiedzenia sądowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Posiedzenia sądowe

W ustawie z dnia 17 października 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c. – materię związaną z posiedzeniami sądowymi, a w szczególności ich rodzaje, wyznaczanie, miejsce odbywania, sposób utrwalania przebiegu, regulują art. 148–158. Nie jest to jednak regulacja wyczerpująca, ponieważ dodatkowe zasady przygotowania posiedzeń określa także rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych – dalej r.u.s.p. W kodeksie postępowania cywilnego brak ustawowej definicji posiedzenia sądowego, jednak nie ulega wątpliwości, iż posiedzenia sądowe służą podejmowaniu przez sąd rozstrzygnięć merytorycznych, wpadkowych oraz formalnych związanych z prowadzeniem postępowania, niezależnie od jego rodzaju, charakteru czy trybu. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie charakteru instytucji posiedzeń sądowych oraz jej wpływu na czynności sędziego w toku rozstrzygania i rozpoznawania sprawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX