Wilk Jakub, Ponaglenie po zmianach "upraszczających" postępowanie administracyjne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Ponaglenie po zmianach "upraszczających" postępowanie administracyjne

Uregulowanie w art. 37 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a. – prawa do złożenia ponaglenia służyć ma przede wszystkim przeciwdziałaniu bezczynności organu lub przewlekłemu prowadzeniu postępowania. W wyniku nowelizacji ustawą z 7.10.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców dodana została do Kodeksu z dniem 10.11.2022 r. nowa regulacja, która przewiduje pozostawianie bez rozpoznania ponagleń złożonych przed upływem ustawowego terminu załatwienia sprawy. Przedmiotem opracowania jest przedstawienie konsekwencji wprowadzenia nowego przepisu, w tym trybu postępowania organów w postępowaniu wszczętym ponagleniem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX