Polubowne rozstrzyganie sporów - OpenLEX

Smarż Joanna, Polubowne rozstrzyganie sporów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Polubowne rozstrzyganie sporów

Okręgowe sądy dyscyplinarne na wniosek członka izby i za pisemną zgodą wszystkich stron mogą rozpatrywać, jako sądy polubowne, spory między członkami izb oraz między członkami izb a innymi podmiotami, jeżeli spory te dotyczą wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie lub zawodu urbanisty. Komentarz omawia tryb postępowania przed sądem polubownym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX