Karciarz Mateusz, Polecenia wydawane przez Prezesa Rady Ministrów w sytuacji kryzysowej wiążące JST

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Polecenia wydawane przez Prezesa Rady Ministrów w sytuacji kryzysowej wiążące JST

Konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy spowodował wzmożenie legislacyjne polskiego prawodawcy w wielu dziedzinach prawa, również tej obejmującej problematykę zarządzania kryzysowego. W tym ostatnim zakresie nowością jest wprowadzenie przepisów prawnych umożliwiających Prezesowi Rady Ministrów wydawanie poleceń wiążących również organy jednostek samorządu terytorialnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX