Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Pojęcie wykonawcy w prawie zamówień publicznych, cz. I

Pod pojęciem wykonawcy należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Komentarz jest pierwszą częścią opracowania, w której Autor omawia wykonawcę, którym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i osoba fizyczna prowadząca taką działalność.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?