Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Podwyżki płac nauczycieli, nowy system oceny pracy, awans zawodowy i inne zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Dnia 11.07.2019 r. opublikowano ustawę z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – dalej u.z.u.k.n., której przepisy zasadniczo wejdą w życie 1.09.2019 r. Stanowi ona realizację zobowiązań wynikających z porozumienia podpisanego 7.04.2019 r. między stroną rządową a przedstawicielami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, a zatem wprowadza do ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN następujące zmiany: podwyższenie średniego wynagrodzenia nauczycieli, nowe świadczenie dla nauczyciela stażysty, określenie minimalnej wysokości dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, skrócenie ścieżki awansu zawodowego nauczyciela oraz powrót do oceny pracy sprzed 1.09.2018 r. Pozostałe przepisy u.z.u.k.n. mają na celu m.in. ograniczenie możliwości nadużywania zawierania umów o pracę na czas określony, spełnienie postulatów Rzecznika Praw Dziecka dotyczących postępowania dyscyplinarnego nauczycieli oraz umożliwienie ustalenia dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych niższego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?