Karasek Iwona, Podstawy wpisu hipoteki bankowej do księgi wieczystej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Podstawy wpisu hipoteki bankowej do księgi wieczystej

Komentarz przedstawia zagadnienie dotyczące wpisu hipoteki bankowej do księgi wieczystej. Podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność dłużnika banku lub innej osoby ustanawiającej hipotekę są księgi rachunkowe banków, wyciągi z tych ksiąg podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzone pieczęcią banku oraz wszelkie wystawione w ten sposób oświadczenia zawierające zobowiązania, zwolnienie z zobowiązań, zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru należności oraz stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokość, zasady oprocentowania oraz warunków spłaty. Dla dokonania wpisu hipoteki konieczne jest także, aby bank złożył oświadczenie, że właściciel zgodził się na ustanowienie hipoteki. Uzasadnieniem ma być twierdzenie, że wymóg ten ma zapobiec wpisowi hipoteki, w sytuacji gdyby właściciel takiego oświadczenia nie złożył.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX