Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Podmiotowy zakres ustaw kominowych

Po szesnastu latach obowiązywania ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (ustawa z 3 marca 2000 r.), potocznie zwanej „ustawą kominową” ustawodawca zdecydował się wprowadzić znaczące zmiany systemowe. Co ważne wszakże nie polegały one na nowelizacji przedmiotowej ustawy, czy też uchwaleniu w jej miejsce nowego, kompleksowego aktu prawnego, a wyłączeniu spod jej regulacji części podmiotów i uregulowanie przedmiotowej materii w kolejnej ustawie nazwanej „nową ustawą kominową (ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami).

Tym samym od dnia 9 września 2016 roku, czyli od wejścia w życie drugiej z wymienionych ustaw powstał swoisty dualizm prawny w zakresie zasad wynagradzania osób zasiadających w organach zarządczych i nadzorczych podmiotów publicznych lub jednostek, w których podmioty te są wspólnikami. Powyższe czyni koniecznym omówienie zakresu podmiotowego obu aktów prawnych oraz wskazania przepisów kolizyjnych odnoszących się do jednostek, które mogłyby zostać objęte obiema ustawami. Jest to uzasadnione również faktem, iż nowa ustawa kominowa obejmuje szerszy katalog podmiotów niż czyniła to dotychczas ustawa kominowa. Nadto, wprowadza odmienne zasady ustalania wynagrodzenia dla członków organów spółek nią objętych.

Ze względu na zbliżony zakres regulacji obu aktów prawnych, będą one zbiorczo określane mianem „ustaw kominowych”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?