Młynarski Tomasz, Pełnomocnik do spraw praw pacjenta w placówce

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Pełnomocnik do spraw praw pacjenta w placówce

Ustawa z 16.06.2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw przyniosła szereg zmian istotnych zarówno dla pacjentów, jak i dla podmiotów leczniczych. Jedną z nich jest regulacja dotycząca pełnomocnika do spraw praw pacjenta. Nowelizacja dodaje w ustawie z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dalej u.p.p. – przepis przewidujący możliwość utworzenia w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych stanowiska pełnomocnika do spraw praw pacjenta. Przepis ten określa również zadania i sposób działania pełnomocnika oraz jego umiejscowienie w strukturze podmiotu leczniczego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX