Celiński Dariusz, Otwarcie i ogłoszenie testamentu przez notariusza

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Otwarcie i ogłoszenie testamentu przez notariusza

Otwarcie i ogłoszenie testamentu przez notariusza może stanowić odrębną czynność notarialną, jak również może następować w toku czynności poświadczenia dziedziczenia. Notariusz może sporządzić protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu również w sytuacji, gdy przepisy wyłączają możliwość sporządzenia przez niego aktu poświadczenia dziedziczenia, (np.: gdy dziedziczenie następuje na podstawie testamentu szczególnego. por. art. 95a pr. not.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX