Przybylska Joanna, Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w uczelniach wyższych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w uczelniach wyższych

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w uczelniach wyższych w świetle przepisów prawnych

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych została wprowadzona do polskiego porządku prawnego ustawą z 27.08.2009 r. o finansach publicznych - dalej u.f.p. Zgodnie z intencją ustawodawcy kontrolę zarządczą budują wszystkie działania, które podejmowane są w celu zapewnienia realizacji celów i zadań jednostki. Zwraca się przy tym dodatkowo uwagę na cztery kryteria realizacji tych celów: legalność (zgodność z prawem), efektywność, oszczędność i terminowość.

Ustawodawca określił również krąg osób, które odpowiadają za zapewnienie kontroli zarządczej. W przypadku uczelni wyższych odpowiedzialność za kontrolę zarządczą została przypisana do:

1)

ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, który odpowiada za kontrolę zarządczą w kierowanym przez niego dziale administracji rządowej – Szkolnictwo wyższe i nauka;

2)

rektora uczelni wyższej – jako kierownika jednostki sektora finansów publicznych.

W ustawie o finansach publicznych wprowadzono również obowiązek corocznego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX