Celiński Dariusz, Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w praktyce notarialnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w praktyce notarialnej

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w sądzie lub przed notariuszem. Dla praktyki notarialnej oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku nabrały szczególnego znaczenia, nie tylko z uwagi na ich rosnącą w ostatnich latach liczbę, ale przede wszystkim z uwagi na sporządzane przez notariuszy poświadczenia dziedziczenia, a tym samym, między innymi, na konieczność oceny skuteczności tych oświadczeń. Zasadnicze zmiany przepisów w omawianym zakresie wprowadzone zostały ustawą z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 18 października 2015 roku. Zgodnie z art. 6 przywołanej ustawy zmian w przepisach kodeksu cywilnego nie stosuje się do spadków otwartych przed dniem jej wejścia w życie. Notariusz, zatem w zależności od daty otwarcia spadku, obowiązany będzie stosować albo przepisy w brzmieniu sprzed nowelizacji, albo w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Niniejszy komentarz stanowi omówienie tych zagadnień, które są istotne z punktu widzenia praktyki notarialnej.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access