Kostrzewa Piotr, Osoba prowadząca pozarolniczą działalność wykonująca umowy cywilnoprawne - zbieg tytułów do ubezpieczeń

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność wykonująca umowy cywilnoprawne - zbieg tytułów do ubezpieczeń

Ubezpieczony, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług jest niższa od kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, ubezpieczeniom społecznym podlega obowiązkowo z tytułu pozarolniczej działalności. Dopiero w sytuacji, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług jest co najmniej równa kwocie 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych jest ten tytuł, który powstał najwcześniej, a ubezpieczony ma również prawo do zmiany tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX