Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Organizacja egzaminu ósmoklasisty po zmianach

Niniejsze opracowanie szczegółowo omawia obowiązujące regulacje dotyczące zasad i trybu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r., który będzie przeprowadzony w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Poza harmonogramem przeprowadzenia egzaminu, w komentarzu zostały poruszone takie zagadnienia jak: forma i poziomy egzaminu, dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia, sytuacje w których uczeń może zostać zwolniony z egzaminu, organizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w okresie egzaminów, wreszcie zasady powoływania komisji egzaminacyjnych, czas pracy oraz wynagrodzenie. Opracowanie jest więc szczególnie przydatne dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, a także uczniów i ich rodziców oraz słuchaczy przystępujących do egzaminu ósmoklasisty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?