Gąsiorek Piotr, Organizacja egzaminu maturalnego po zmianach

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Organizacja egzaminu maturalnego po zmianach

Niniejsze opracowanie szczegółowo omawia obowiązujące regulacje dotyczące zasad i trybu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r., który będzie przeprowadzony w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, harmonogram, formy oraz poziomy przeprowadzenia egzaminu, dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych absolwenta, możliwości zwolnienia z egzaminu, zasady powoływania komisji egzaminacyjnych, czas pracy i wynagrodzenie podczas egzaminów, arkusze egzaminacyjne, dokumentację egzaminacyjną oraz kwestie zapewnienia opieki oraz organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych podczas organizacji egzaminów. Opracowanie jest więc szczególnie przydatne dla dyrektorów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych, a także absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego i ich rodziców.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access