Organizacja czasu pracy oraz czas pracy w nocy, niedziele i święta w urzędach i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych - OpenLEX

Sokołowska Anna, Szewc Tomasz, Szewczyk Helena, Organizacja czasu pracy oraz czas pracy w nocy, niedziele i święta w urzędach i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2011
Status: Aktualny
Autorzy:

Organizacja czasu pracy oraz czas pracy w nocy, niedziele i święta w urzędach i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych

Regulacjom regulaminu pracy podlegają wyłącznie pracownicy, w tym pracownicy samorządowi, czyli osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Osoby pozostające w niepracowniczym zatrudnieniu nie są objęte zakresem podmiotowym regulaminu pracy.

W art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – dalej u.p.s., zwanej również pragmatyką samorządową, uregulowane zostały niektóre kwestie związane z organizacją czasu pracy oraz czasem pracy w nocy, niedziele i święta w urzędach i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych. Przepis ten nie reguluje problematyki prawnej związanej z wyżej wymienionymi aspektami czasu pracy pracowników samorządowych w sposób wyczerpujący. Do problematyki czasu pracy w samorządzie terytorialnym w zakresie nieuregulowanym w pragmatyce samorządowej ma zastosowanie przede wszystkim ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. – oraz inne przepisy prawa pracy. Chodzi tu zwłaszcza o art. 128–15112 k.p. w zw. z art. 43 § 1 u.p.s.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX