Opodatkowanie osób posiadających podwójne miejsce zamieszkania - OpenLEX

Klimek Krzysztof, Opodatkowanie osób posiadających podwójne miejsce zamieszkania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor:

Opodatkowanie osób posiadających podwójne miejsce zamieszkania

Zarówno umowy międzynarodowe, jak i polska ustawa podatkowa przewidują, że podatnicy posiadać mogą podwójne miejsce zamieszkania, a co za tym idzie – podwójną rezydencję podatkową. Stan taki, choć dopuszczalny, wymaga stosowania reguł wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowiących precyzyjne zasady ustalania miejsca zamieszkania podatnika.

1.Wprowadzenie

Przepisy podatkowe nie definiują wprost pojęcia miejsca zamieszkania, wskazują jedynie, kiedy przyjąć należy, iż podatnik posiada miejsce zamieszkania w Polsce, co pociąga za sobą nieograniczony obowiązek podatkowy. Regulacje te muszą jednak być stosowane z uwzględnieniem postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2.Regulacja ustawowa

Zgodnie z art. 3 ust. 1ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX