Chudzik Mariusz, Opodatkowanie należności licencyjnych wypłacanych nierezydentowi przez bank

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Opodatkowanie należności licencyjnych wypłacanych nierezydentowi przez bank

Komentarz przedstawia zasady opodatkowania należności licencyjnych wypłacanych przez bank nierezydentowi, z uwzględnieniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z postanowieniami tych umów do wypłacanych należności może znaleźć zastosowanie obniżona, w stosunku do przewidzianej ustawami o podatkach dochodowych, stawka podatku, jak też należności te mogą zostać wyłączone z opodatkowania w Polsce, co skutkuje niepobraniem przez bank podatku. Ponadto należności licencyjne wypłacane zagranicznej spółce mającej siedzibę w państwie członkowskim UE lub EOG mogą zostać, po spełnieniu określonych warunków, zwolnione z podatku. Jeżeli jednak łączne wypłaty dla powiązanego z bankiem podmiotu zagranicznego z określonych tytułów podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła przekraczają w skali roku podatkowego kwotę 2 mln zł, zastosowanie tych preferencji do wypłacanych należności licencyjnych stanowiących nadwyżkę ponad ten limit wymaga spełnienia dodatkowych warunków, zaś ich niespełnienie oznacza konieczność poboru przez bank podatku od tej nadwyżki według stawki krajowej (mechanizm pay and refund).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX