Sputowski Arkadiusz J., Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 2022 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 2022 r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest należnością podatkową, dochodem gminy lub związku międzygminnego i jest pobierana z tytułu zagospodarowywania odpadów komunalnych. Odpadem komunalnym jest, po nowelizacji art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach, odpad powstający w gospodarstwach domowych oraz odpad pochodzący od innych wytwórców odpadów, który ze względu na swój charakter i skład jest podobny do odpadów z gospodarstw domowych, w szczególności niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie zebrane:

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX